Wykorzystanie dobrych powłok ogniochronnych

Przydatność zastosowanych elementów odpowiadających za odporność ogniową jest niemożliwa w normalnych warunkach i w codziennych sytuacjach nie jest możliwa ocena ich przydatności po przeprowadzeniu montażu w danym obiekcie. Takie elementy oraz wyroby budowlane spełniają swoją rolę w czasie normalnego użytkowania budynku, natomiast wymaga się spełniania przez nie oczekiwań w czasie pożaru. Czym wyróżniają się dobre jakościowo rozwiązania i w jaki sposób sprawdza się ich skuteczność?

Weryfikacja skuteczności powłok ogniochronnych

trwałe powłoki ogniochronneProblem z oceną skuteczności może dotyczyć niemal wszystkich elementów zabezpieczających nieruchomość w sposób bierny w czasie pożaru. Tyczy się to zarówno drzwi przeciwpożarowych, jak i biernej izolacji ogniochronnej. Najczęściej stosowane są izolacje powłokowe, czyli farby pęczniejące, w przypadku których nawet nieznaczna zmiana w grubości albo właściwościach warstwy pęczniejącej może powodować istotne zmiany w przypadku nośności ogniowej zabezpieczanych elementów. Jako istotny problem uznaje się brak realnej możliwości weryfikowania skuteczności po ich zabudowaniu. Najlepszym wyborem są trwałe powłoki ogniochronne. Sam proces budowlany jest bardzo szczegółowo rozpisany z prawnego punku widzenia. Pomimo takich szczegółowych rozwiązań, niejednokrotnie zdarzają się w czasie procesu budowlanego niedociągnięcia czy niekompletność związana z projektem zabezpieczeń ogniochronnych. Podane w projekcie wymagania ogólne dla poszczególnych elementów są zbyt lakoniczne, aby możliwe było wykonanie profesjonalnego zabezpieczenia ogniochronnego przy zastosowaniu systemu powłok pęczniejących w formie pasywnej ochrony konstrukcji stalowej. Brak szczegółowych danych dotyczących zabezpieczenia ogniochronnego, w znacznym stopniu utrudnia albo całkowicie uniemożliwia prawidłowe wykonanie zabezpieczenia.

Brak prawidłowego doboru oraz wykonania zabezpieczenia ogniochronnego może stwarzać zagrożenie, iż powłoki zostaną wykonane nierzetelnie. Aby uzyskać odpowiedni efekt ogniochronności niezbędne jest staranne oraz odpowiednio grube nałożenie powłoki. Nie jest możliwe wykonywanie weryfikacji grubości powłoki przy stosowaniu metod nieniszczących, a w przypadku kontrolnego badania grubości, wykaże się wyłącznie sumaryczną grubość powłoki zarówno podkładowej, ogniochronnej, jak i nawierzchniowej.

Scroll to Top